Zasady
Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady korzystania z obiektów sportowych w ramach Family Point ( dalej nazywany Klubem) reprezentowany przez P. H.U KRYSTIAN BIENIEK 46-211 Kujakowice Górne, ul. Kamienna 1 NIP 751-157-13-45 REGON 531603138( dalej:FAMILY POINT)
2. Na terenie klubu mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z usług Klubu, z wyłączeniem dzieci pozostawionych w części przeznaczonej dla dzieci.
3. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osób korzystających z usług klubu, w celu weryfikacji uprawnień do poszczególnych usług.
4. Osoba korzystająca z klubu dalej będzie nazywana Członkiem Klubu.
II. Ogólne zasady korzystania z Klubu
1. Z usług Klubu korzystać mogą:
a. w przypadku siłowni i zajęć grupowych osoby, które ukończyły 12 lat; z zastrzeżeniem zajęć grupowych skierowanych do osób małoletnich (zajęcia dla dzieci) oraz treningów personalnych i zajęć dla dzieci, z których mogą korzystać również osoby, które nie ukończyły 12 lat;
2. Osoby, które nie ukończyły 12 lat mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna.
3. Osoby, które ukończyły 12 lat, a nie ukończyły lat 18 mogą korzystać z usług Klubu:
a. w obecności pełnoletniego opiekuna
b. po wyrażeniu przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) pisemnej zgody na samodzielne korzystanie z Klubu. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności oświadczania o wyrażeniu zgody przez rodzica (opiekuna prawnego), personel Klubu może zażądać złożenia tego oświadczenia w Klubie, w obecności personelu Klubu
4. Członkowie klubu zobowiązani są do korzystania z udostępnionych im pomieszczeń w Klubie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
5. Członkowie Klubu, przebywający na jego terenie zobowiązani są do:
a. Przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych osób przebywających na terenie Klubu,
b. Powstrzymywania się od zachowania mogącego narazić udostępnione mienie na uszkodzenie lub zniszczenie,
6. Na terenie Klubu jest bezwzględny zakaz:
a. Wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających,
b. Palenie tytoniu oraz korzystanie z elektronicznych papierosów
c. Krzyczenia i używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe
d. Handlu i aktywizacji oraz naklejania reklam i ulotek
e. Fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgodny Family Point
f. Wprowadzania zwierząt
g. Wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych,
h. Prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Family Point, w szczególności treningów personalnych
i. Pozostawienia dzieci bez opieki
7. Family Point nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze sprzętu w sposób
niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami oraz wskazówkami personelu Klubu, lub bez
uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami.
Wszelkie skutki powyższego działania, całkowicie obciążają członka Klubu.
8. Family Point w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie obciążeń niedostosowanych do możliwości Członka Klubu.
9. Członek Klubu, korzystający z usług Klubu, zobowiązany jest na terenie pomieszczeń służących do uprawiania treningów fitness, cardio, cross i siłowej, noszenia czystego stroju sportowego i zmiany obuwia na sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni przed wejściem do sal sportowych. Obuwie sportowe musi być przeznaczone do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia mogą wymagać uczestnictwa bez obuwia, lub z wykorzystaniem obuwia specjalnego. W salach zabaw dla dzieci jest obowiązek noszenia skarpetek, zaleca się dla zachowania bezpieczeństwa, noszenie skarpetek podgumowanych, antypoślizgowych.
10. Personel nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przez przystąpieniem do ćwiczeń siłowych Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
11. Członek Klubu jest zobowiązany do przechowywania swoich rzeczy osobistych w szafkach znajdujących się w szatni oraz w szafkach depozytowych, znajdujących się poza szatnią, na zasadach opisanych w “Zasadach korzystania z szafek” stanowiących załącznik do tej części regulaminu.
12. Family Point informuje, że wszystkie pomieszczenia w Klubie z wyłączeniem szatni i toalet mogą być monitorowane przy pomocy kamer przemysłowych , w celach zapewnienia bezpieczeństwa.
13. Family Point nie odpowiada za skutki niestosowania się do zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie. Naruszenie postanowień zawartych w regulaminie skutkuje rozwiązanie umowy na świadczenie usług przez Klub dla świadczeniobiorcy zwanego Członkiem Klubu, w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
III. Siłownia i zajęcia grupowe
1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć w grupach, Członek Klubu zobowiązany jest do zaleceń i wskazówek personelu Klubu, a w szczególności trenera lub instruktora zajęć.
2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego Członek Klubu zobowiązany jest do używania ręcznika i umieszczania do na sprzęcie, z którego korzysta.
3. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym z zastrzeżeniem godzin otwarcia Klubu.
4. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.
5. Uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach grupowych wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca. Rezerwacji można dokonywać osobiście w Klubie, telefonicznie oraz za pomocą aplikacji mobilnej Gym Menager. Rezerwacji za pomocą aplikacji można dokonać najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem się zajęć.
6. Family Point zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć grupowych gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Klubu jest mniejsza niż 4 (cztery) osoby.
7. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na 4 (cztery) godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie oraz za pomocą mobilnej aplikacji Gym Menager.
8. Z zastrzeżeniem ust. 9 znajdującego się poniżej trzykrotna nieobecność Członka Klubu (bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu) na zajęciach grupowych w okresie 21(dwudziestu jeden) dni mimo rezerwacji miejsca, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem możliwości rezerwacji na zajęcia grupowe w terminie 7 (siedmiu) dni od wprowadzenia blokady. Zablokowany Członek Klubu może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce na wybranych przez siebie zajęciach wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 30 (trzydzieści) minut przed rozpoczęciem zajęć w których chce uczestniczyć.
9. W przypadku karnetów obejmujących określoną liczbę wejść, nieobecność na zajęciach grupowych, bez wcześniejszego odwołania, skutkuje pobraniem z konta Członka Klubu jednego wejścia w ramach obowiązującego karnetu, co zostanie uwidocznione na jego koncie po zalogowaniu na aplikację mobilną Gym Menager.
10. Członek Klubu biorący udział w zajęciach grupowych jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa Personel może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.
11. Jedynie rezerwacja i punktualne uczestnictwo w zajęciach gwarantują udział w zajęciach. Jezeli Członek Klubu spóźnia się, jego miejsce może zająć każdy inny uczestnik np. z listy rezerwowej.
12. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członka Klubu, który nie dokonał rezerwacji miejsca (w tym tego Członka Klubu, który nie ma takiej możliwości ze względu na blokadę bramki lub brak danych do rezerwacji) decyduje wyłącznie personel Klubu (nie osoba prowadząca zajęcia).
13. W przypadku powzięcia przez Instruktora wątpliwości , co do zgodności ilości osób na sali zajęć grupowych, z ilością osób które dokonały rezerwacji, Instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali, z jednoczesną możliwością opuszczenia sali tych osób które na liście się nie znajdują.
14. Członek Klubu będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych.
15. Członek Klubu jest zobowiązany do poinformowania Instruktora zajęć o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
16. Do sterowania sprzętem audio, nagłośnieniem, klimatyzacją i oświetleniem upoważniony jest wyłącznie Personel Klubu.
17. O otwarciu bądź zamknięciu drzwi i okien decyduje wyłącznie Personel Klubu.
18. Family Point zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i dni wyznaczonych na prowadzenie zajęć zorganizowanych, zmiany rodzaju zajęć, zmiany Instruktora zajęć, oraz zaprzestania prowadzenia zajęć w sytuacjach nagłych.
IV. Postanowienie
1. Regulamin dostępny jest w Klubie Family Point oraz na stronie internetowej klubu.
2. Family Point zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i postanowień w nim zawartych. W przypadku gdy regulamin jest częścią o charakterze ciągłym, jego zmiana odbywa się na zasadach szczegółowo opisanych w Warunkach Umowy dostępnych Klubie oraz na stronie internetowej Klubu.
3. Niniejszy regulamin posiada również załącznik, który stanowią jego integralną część.

Scroll to Top